FINANCOVÁNÍ


SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

STANDARDNÍ

 • záloha 1. - rezervační poplatek: 150.000,-Kč
 • záloha 2. - podpis smlouvy o "Budoucí kupní smlouvě": 15% z kupní ceny (KC)
 • záloha 3. - dokončení hrubé stavby domu: 35% z KC
 • záloha 4. - provedení místního kolaudačního šetření: 45% z KC
 • doplatek - před podpisem Kupní Smlouvy: 5% z KC minus rezervační poplatek
 • KC - Kupní cena včetně příslušného DPH 

S ODLOŽENOU SPLÁTKOU 

 • záloha 1. - rezervační poplatek: 150.000,-Kč
 • záloha 2. - podpis smlouvy o "Budoucí kupní smlouvě": 15% z kupní ceny (KC)
 • doplatek - před podpisem "Kupní smlouvy": 85% z KC minus rezervační poplatek
 • v této variantě se KC navyšuje o 2%
 • KC - Kupní cena včetně příslušného DPH


HYPOTEČNÍ ÚVĚR

 • Platby od zálohy č.3 (včetně) dále mohou být hrazeny z hypotečního úvěru klienta. Hypoteční úvěr Vám pomůžeme zajistit u financující banky UniCredit Bank, popřípadě prostřednictvím hypotečního makléře HypoAsistent.
 • Předběžné podmínky úvěru Vám pomůže spočítat Hypoteční kalkulačka
 • Ve spolupráci s UniCredit Bank jsme pro Vás připravili zvýhodněné balíčky hypotečních služeb. Využitím těchto nabídek získáte oproti běžným žadatelům o hypotéku řadu výhod:
  • zvýhodněné obchodní podmínky hypotečních úvěrů pro klienty projektu  
  • výrazné zjednodušení procesu žádosti a přiznání hypotéky
  • nehradíte ocenění kupované bytové jednotky
  • jednáte se zkušenými specialisty s detailními znalostmi o projektu
  • rychlý a individuální přístup


POSTUP KOUPĚ NEMOVITOSTI

ÚSTNÍ REZERVACE:

 • jedná se o „nezávazný“ akt a je sjednáván Prodejcem na dobu maximálně sedmi kalendářních dnů.
 • v této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem tzv. „Rezervační smlouvy“, která bude každému zájemci na základě jeho výzvy zaslána elektronicky.

REZERVAČNÍ SMLOUVA:

 • písemná rezervace je závazná a vznikne podpisem „Rezervační smlouvy“.
 • rezervační poplatek ve výši 150.000,-Kč včetně DPH hradí zájemce do sedmi kalendářních dnů od podpisu „Rezervační smlouvy“ na číslo účtu, které je ve smlouvě uvedeno, variabilním symbolem je rodné číslo kupujícího.
 • rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1. zálohou dle standardního splátkového kalendáře, který je obsažen ve „Smlouvě o budoucí kupní smlouvě“.
 • v případě, že zájemce z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá ve prospěch prodejce.

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ:

 • nejpozději do třiceti kalendářních dnů od podpisu „Rezervační smlouvy“ je se zájemcem projednána a podepsána „Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje smluvní vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Smlouva blíže specifikuje prodávanou nemovitost včetně příslušenství, stanovuje platební podmínky a popisuje jednotlivé fáze koupě.
 • nejpozději do deseti kalendářních dnů od podpisu „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ kupující provede platbu 2. zálohy dle smluvního platebního harmonogramu.
 • další dílčí platby jsou hrazeny po dokončení jednotlivých fází výstavby. Platby kupující provede na základě výzvy Prodávajícího dle smluvního platebního harmonogramu.
 • před uhrazením dílčích záloh má kupující možnost osobní kontroly provedených prací na stavbě na základě dohody se zástupcem prodávajícího.
 • kupující má právo ve vztahu k postupu výstavby provádět se souhlasem prodávajícího tzv. „klientské změny“ v rámci bytové jednotky ve smyslu změn dispozičního uspořádání a povrchových úprav.
 • klientské změny se projednávají a řeší individuelně ve vybraných tzv. „klientských centrech“ v Praze.
 • termíny a pravidla klientských jsou obsahem znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

KUPNÍ SMLOUVA:

 • před podpisem „Kupní smlouvy“ kupující uhradí doplatek dle smluvního platebního harmonogramu.
 • doplatek je hrazen vždy po dokončení stavby, získání kolaudačního rozhodnutí s nabytím v právní moci, přidělením čísla popisného a vkladem dokončené stavby do katastru nemovitostí.
 • po dokončení stavby v předstihu před vlastním podpisem Kupní smlouvy na následným předáním bytové jednotky prodejce provede s kupujícím tzv. „předpřejímku“ bytové jednotky za účelem zjištění stavu a soupisu vad a nedodělků.
 • po podpisu vlastní „Kupní smlouvy“ a „Návrhu na vklad Kupní smlouvy“ provede prodávající nejpozději do pěti kalendářních dnů vklad do Katastru nemovitostí.
 • předání bytové jednotky bez vad a nedodělků bránících užívání včetně příslušenství je provedeno neprodleně po úhradě doplatku tj. po úhradě celé kupní ceny nemovitosti, podpisu Kupní smlouvy a provedení nezbytných administrativních úkonů.